پوستر احکام | حکم پخش همزمان دعا و موسیقی

دعا و موسیقی

پخش همزمان دعا و موسیقی:

من چند سال قبل از این، تصادفا دیدم که سحر یک دعایی را در رادیو یا تلویزیون همراه با ساز پخش می کنند. خیلی برآشفته شدم، دستور دادم: حق ندارید دیگر این را تکرار کنید. چنانچه راه این چیزهای باز بشود، همین کار را خواهند کرد؛ دعای کمیل می خوانند با ساز! این خیلی چیز بدی است که در جامعه این چیزها به حریم مسائل مقدس بیاید. لذا بهتر موکد، این است که در اوقات عزا این چیزها پخش نشود؛

(۱۳۸۸/۱۱/۰۴ درس خارج فقه)

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد