مرور برچسب

آموزش احکام

یکی از مهم ترین ارکانِ زندگیِ دینی و سبک زندگیِ اسلامی پایبندیِ کاملِ مکلف به احکام شرعی است. یک انسان مسلمان و خصوصا شیعه کسی است که تمامیِ ابعادِ زندگیِ فردی و اجتماعیِ خود را با فرامین و اوامر و نواهیِ الهی مقایسه می کند، و تمامیِ اعمال و رفتار و افعالِ خودش را عینا مطابق با همان چیزی انجام میدهد، که خداوندِ متعال از او خواسته است. با توجه به نبودِ یک وبسایتِ آموزشِ تخصصی و متنوعِ در زمینه ی آموزش احکام، (جامعة الاحکام) پایگاهی است که با هدفِ نشر، آموزش و ترویجِ احکام شرعی در جامعه و توسطِ موسسه ی تخصصیِ جامعة الاحکام راه اندازی شده است. امیداوریم که ان شاالله همه ی ما بتوانیم با رعایت احکام شرعی و اطاعتِ فرامینِ الهی سهمی در ایجادِ جامعه ی معنوی را ایفا نمائیم.