پوستر احکام | حکم شرعی دیدن تصویر نامحرم در آیفون

آموزش احکام

حکم شرعی دیدن تصویر نامحرم در آیفون

دیدن نامحرم از آیفن تصویری، چون به منزله نگاه مستقیم است، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
منبع: استفتاء از مقام معظم رهبری

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد